Knihovní řád

Knihovní řád Oblastního muzea v Děčíně, příspěvková organizace

Článek 1: Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení

1.1. Knihovna  Oblastního muzea v Děčíně, příspěvková organizace je v souladu se zřizovací listinou muzea veřejně přístup­nou základní knihovnou se specializovanými fondy -specializovanou knihovnou ve smyslu  § 3, odst. c./d.zákona Č. 257/2001 Sb.

1.2. Posláním muzejní knihovny Oblastního muzea v Děčíně je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární dokumenty sbírkové povahy, dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Veškerou svou činností přispívá k uchovávání kulturního dědictví, k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělá­vání a výchově občanů.

1.3. Činnost knihovny se řídí těmito právními předpisy:

a) Zákon Č. 257/2001 Sb., o knihovnách

b) vyhláška Ministerstva kultury č. 8812002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních

služeb (knihovní zákon)

c) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy

d) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

e) Zákon č. 10112000 Sb., o ochraně osobních údajů

f) a dalšími příslušnými zákony a nařízeními.

1.4. Muzejní knihovna je knihovnou prezenční.

Článek 2: Knihovní fondy

2.1. Knihovní fond má dvě části. Historický fond obsahuje dokumenty sbírkové povahy a je přihlášen v celostátní evidenci sbírek (CES) a podléhá ustanovením zákona č.122/2000 Sb. Ve specializovaném fondu knihovny jsou dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea. Jedná  o dokumenty regionál­ního charakteru a odborné dokumenty nutné k odborné práci zaměstnanců muzea.Jsou doplňovány podle tematického plánu a aktuálních potřeb muzea.

2.2. Knihovní fondy se půjčují pouze prezenčně ke studiu ve studovně.

2.3. Ze specializovaného fondu je možné formou dlouhodobých výpůjček vytvářet studijní příruční  knihovny jednotlivých odborných oddělení muzea. (Za jejich stav odpovídá vedoucí úseku. )

2.4. Uživatelé knihovny jsou povinni knihovní fondy chránit před poškozením a ztrátou.

Článek 3: Uživatelé knihovny - jejich práva a povinnosti

3.1. Uživatelem knihovny Oblastního muzea v Děčíně se stává osoba starší 15 let zaregistrováním v Badatelském listu. Osoby mladší 18 let mohou být zaregistrovány pouze s ručením zákonného zá­stupce. Plat­nost Badatelského listu je omezena 1 rok a je nutné jej prodlužovat. 

Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona.

3.2.Uživatelé knihovny jsou povinni se řídit knihovním řádem, pokyny pracovníků knihovny a návštěv­ním řádem muzea. Musejí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením knihovny a muzea.

3.3. Uživatelé knihovny jsou povinni před vstupem do studovny odkládat svrchní oděv, aktovky, velké tašky, batohy, větší zavazadla, deštníky apod. v šatně. Při odchodu jsou povinni předložit ke kontrole obsah svých příručních tašek.

3.4.Uživatelé knihovny se mohou pohybovat v pouze v určených prostorách. Ostatní prostory knihovny nejsou veřejně přístupné. V prostorách knihovny jsou uživatelé povinni zachovávat klid, čistotu a pořá­dek. Není dovoleno v těchto prostorách kouřit, jíst ani pít. Dále není dovoleno hlasitě mluvit, či jinak hlučet, používat mobilních telefon.

3.5.Do prostor knihovny nemají přístup osoby opilé či jinak omámené, osoby znečištěné, ozbrojené, malé děti, psi či jiná zvířata. Do prostor knihovny se nesmějí nosit ani ukládat výbušniny, snadno vzní­titelné ­materiály a podobně.

3.6.Uživatelé mají nárok pouze na jedno místě ve studovně. V případě obsazení míst ve studovně uživa­telé musí počkat na jejich uvolnění mimo prostory knihovny.

3.7.Čtenáři nesmějí vyjímat katalogizační lístky z katalogů ani na ně psát.

3.8.Pokud čtenář - uživatel knihovny nebude dodržovat ustanovení Knihovního řádu, Může být dočasně či tr­vale zbaven práv užívat služeb knihovny v Oblastním muzeu v Děčíně.

Článek 4: Výpůjční služby a další služby

4.1. Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další dokumenty k prezenčnímu studiu pouze do studovny. Historické a konzervační fondy jsou z běžného půjčování vyjmuty a mohou být půjčeny pouze za pod­mínek stanovených muzeem pro badatele.

4.2. Uživatelé knihovny mohou využívat volně přístupné knihy v příruční knihovně, vystavené časopisy a noviny. Ostatní výpůjčky se mohou realizovat pouze prostřednictvím pracovníků knihovny.

4.3. Čtenář nemůže mít půjčeno najednou více než 5 vázaných svazků a více než 5 volných čísel časo­pisů. Vzácnější materiály se půjčují pouze jednotlivě.

4.4.Mimo prostory studovny si mohou půjčit knihy a jiné materiály na svá pracoviště pouze odborní pracovníci muzea. Nesmějí je však vynášet z budovy muzea a jsou povinni je na požádání pracovníka knihovny vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Rovněž je nesmějí půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, po kterou je mají vypůjčené.

4.5. Ve zcela výjimečných a řádně zdůvodněných případech může povolit vedoucí knihovny či jím pověřený pracovník knihovny půjčení dokumentů mimo budovu muzea. V těchto případech knihovna žádá jako záruku řádného vrácení složení finanční kauce, na kterou vystaví stvrzenku. Při vrácení výpůjčky po předložení stvrzenky knihovna kauci vrátí.

4.6. Půjčování k výstavním účelům, především z historických a konzervačních fondů, se může uskuteč­nit pouze na základě řádné smlouvy o výpůjčce se všemi právnickými podmínkami, a registrované ma­jetkoprávním oddělením muzea.

4.7. Meziknihovní výpůjční služby

Knihovna na požádání uživatele zprostředkuje půjčení dokumentu, který není v jejích fondech, meziknihovní výpůjční službou. (MVS). Knihovna půjčuje MVS ze svých odborných fondů; tuto službu ne­poskytuje ze svých historických a konzervačních fondů. Nepůjčuje vzácné a drahé knihy.


4.8. Informační a bibliografické služby

Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát knihovny ve formě různých druhů katalogů a karto­ték, v bázi elektronického katalogu. Poskytujeme veřejnosti ústní i písemné informace faktografického, bibliografického, referenčního a knihovnického charakteru. Knihovna vypracovává na požádání rešerše. Cena rešerše vypracované v normálním termínu, tj. do týdne, se skládá ze základního poplatku a po­platku za každý vyhledaný titul. Platí se i za vyhledání dokumentu, ve kterém předpokládaná informace není. V případě expresní služby je cena rešerše dvojnásobná. Poplatky viz Ceník služeb.

4.9. Kopírovací služby

Knihovna poskytuje kopírovací služby. Kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu objednavatele, který je povinen s nimi zacházet v souladu s ustanoveními zákona č.12112000 Sb. Pracovník knihovny je oprávněn určit, které materiály mohou být z kopírování vyloučeny: například z důvodu dalšího poškození, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy a podobně. Ceny kopií jsou uvedeny v Ceníku služeb.

Článek 5: Poplatky a náhrady

5.1. Knihovna vybírá poplatky za užívání knihovních fondů. Vystavuje Badatelské listy uživatele knihovny Oblastního muzea v Děčíně. Studenti a důchodci nad 60 let mají poplatky snížené. Od poplatků jsou osvobozeni zaměstnanci muzea, členové Společnosti přátel muzea, držitelé legitimace ICOM, Asociace muzeí a galerií.

5.2 Poplatky za kopírovací služby a vypracování rešerší jsou stanoveny v Ceníku služeb.

5.3. Náhrady za poškozené nebo ztracené knihy a jiné dokumenty může být provedena těmito způsoby:         

a) uvedením do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě

b) jestliže to není možné, tedy dodáním vázané kopie (popřípadě zaplacením ceny kopie a vazby)

c) jestliže náhrada podle předchozích bodů není možná, může se knihovna dohodnout s uživatelem na dodání jiného vydání díla, případně zcela jiného díla stejné ceny

d) nebo požadovat finanční náhradu podle ceny díla na trhu v době ztráty.

5.4. Jestliže uživatel neodbornou manipulací s technickými prostředky (výpočetní technika, čtecí zaří­zení, atd.) poškodí tato zařízení, hradí veškeré náklady, které byly vynaloženy na opravu této techniky či počítačové sítě.

5.5.Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživa­teli poskytování všech služeb.

Článek 6: Závěrečná ustanovení

6.1. Nedílnou součástí tohoto řádu je Příloha č 1 - Ceník služeb knihovny Oblastního muzea v Děčíně

6.2.Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem  1.1. 2004.

ředitel Oblastního muzea v Děčíně                                                            

příspěvková organizace