Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.muzeumdecin.cz

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Oblastního muzea v Děčíně, příspěvkové organizace se sídlem Čs. mládeže 1/31, 405 02 Děčín IV, identifikační číslo: 00360210,  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím na jedné straně a spotřebitelem nebo podnikatelem na straně druhé (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.muzeumdecin.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Prodejce zpřístupňuje v internetovém obchodu informace o zboží určeném k prodeji. Prodejce umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Všechny ceny v e-shopu Oblastního muzea v Děčíně jsou uvedeny včetně DPH.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo v internetovém obchodě prostřednictvím objednávky. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy. Doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodejce akceptuje objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace

 • o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 Kupní smlouva i veškerá komunikace ohledně obchodu je řešena v českém jazyce.

 

3. Storno objednávky

3a) Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující zašle požadavek na storno či změnu objednávky emailem na adresu fiserova@muzeumdc.cz. V požadavku musí být uvedeno číslo objednávky.

Po akceptaci objednávky do jejího vyřízení lze objednávku stornovat nebo změnit jen po dohodě s prodejcem a to telefonicky na čísle 412 531 549 nebo emailem na adresu fiserova@muzeumdc.cz.

3b) Storno objednávky ze strany prodejce

Prodejce si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě:

 • zboží je již vyprodáno,
 • výrazným způsobem se změnila cena zboží,
 • není možné kontaktovat kupujícího (chybně uvedené telefonní číslo, kupující je nedostupný, neodpovídá na e-maily),
 • při objednání zboží se kupující zavazuje uhradit celkovou cenu objednávky do 10 pracovních dnů převodem na účet prodejce. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, je oprávněn objednávku zrušit.

O stornu objednávky bude kupující informován emailovou zprávou. Pokud již kupující zaplatil náklady vyčíslené stornovanou objednávkou, budou mu peníze nebo rozdíl mezi uspokojenou a stornovanou částí objednávky převedeny zpět na bankovní účet nebo zaslány poštovní poukázkou a to v nejbližším možném termínu, nejpozději do 10 pracovních dnů. Způsob vrácení peněz se řídí podle uskutečněné platby kupujícím.

 

4. Dodací podmínky

Způsoby dodání

 • Osobní odběr
 • Přepravce Česká pošta

a) Osobní odběr

 • Osobní odběr v pokladně Oblastního muzea v Děčíně, Čs. mládeže 1/31, 405 02  Děčín IV
 • Vyzvednutí je možné po obdržení emailové zprávy zaslané z adresy fiserova@muzeumdc.cz, která vyzve kupujícího k osobnímu odběru
 • Termín osobního odběru je možné sjednat po telefonické domluvě na čísle 412 531 549 nebo na emailu fiserova@muzeumdc.cz
 • U osobního odběru neúčtujeme poštovné ani balné
 • Úhrada pouze v hotovosti
 • Termín vyzvednutí objednávky je 14 dnů

b) Přepravce Česká pošta

Prodejce neručí za případnou ztrátu zboží způsobenou přepravní společností.

Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři.

Expedice zásilek v rámci ČR

 • Zásilky expedujeme v pracovní dny formou obyčejného či doporučeného psaní, nebo doporučeného balíku.
 • Většina zásilek je expedována do 4 pracovních dnů. Ve výjimečných případech je zboží expedováno později a to maximálně do 10 pracovních dnů.
 • O odeslání zásilky Českou poštou Vás budeme informovat zasláním emailu.

Expedice zásilek do zahraničí

 • Vždy požadujeme platbu předem.

 

5. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v sídle prodávajícího na adrese Čs. mládeže 1/31, 405 02  Děčín IV
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedeného na faktuře – KB Děčín 3336431/0100. Jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Objednávka zboží je kupujícímu odeslána až po připsání platby na účet muzea.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a předá ji kupujícímu:

 • při osobním odběru
 • odešle ji kupujícímu společně s objednaným zbožím

 

6. Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

    - o dodávce knih, pokud porušil jejich původní obal

Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu dle čl. 2 těchto podmínek odstoupit ve smyslu §1829 občanského zákoníku.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů,

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je možné ohlášením na e-mail: fiserova@muzeumdc.cz

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající uhradí kupujícímu náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil kupujícího o povinnosti nést tyto náklady.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

7. Reklamace - práva z vadného plnění

Místo uplatnění reklamace:

Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.
Čs. mládeže 1/31
405 02   Děčín IV
tel.: 412 531 549
e-mail: fiserova@muzeumdc.cz

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle §2106 občanského zákoníku, a to:

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od kupní smlouvy. 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci a vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

 

8. Mimosoudní řešení sporů

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle §14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Prodávající Oblastní muzeum, příspěvková organizace, Čs. mládeže 1/31, 405 02, Děčín IV, IČ 00360210, informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, IČ 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě zřizovací listiny. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2.

 

9. Ochrana osobních údajů

Objednáním zboží prostřednictvím internetového formuláře, kupující souhlasí v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb., se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v objednávce a jejich zařazením do databáze zákazníků prodejce internetového obchodu. 

Kupující uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 6 a nebudou dále zpracovávány a poskytovány třetím stranám či osobám.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 9. 5. 2019. 

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

 

Prohlášení o ochraně osobních dat

Oblastní muzeum v Děčíně, p.o. prohlašuje, že osobní data zákazníků považuje za přísně důvěrné a zavazuje se, že je neposkytne či neprodá jakékoliv třetí straně. Osobní údaje jsou shromažďovány hlavně pro potřeby účetní evidence, proto není důvod vytvářet databáze zákazníků.

Při nakládání s osobními daty se muzeum zavazuje řídit  zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Registrací a využíváním služeb e-shopu zákazník dává souhlas s těmito podmínkami.